Michelin Retread Technologies

UPPHOVSRÄTT

Denna sida redigeras av:
RECAMIC® - MFPM
23, Place des Carmes - 63040 Clermont-Ferrand
Frankrike

Tack för att du noga läser igenom dessa villkor innan du konsulterar hemsidan.

ARTIKEL 1: SYFTE

Dessa allmänna villkor syftar till att fastställa de regler för användning som är aktuella för tillgång till och användning av information på RECAMIC® hemsida www.recamic.com och de villkor enligt vilka internetanvändarna når och använder denna webbsida. Vid varje anslutning till hemsidan www.recamic.com ska regler och villkor respekteras. Informationen kan ändras eller uppdateras när som helst av RECAMIC®. Tillgång till och användning av hemsidan www.recamic.com medför att användaren accepterar dessa villkor. Om du inte accepterar villkoren som anges nedan, rekommenderar vi dig att inte använda hemsidan.

ARTIKEL 2: TILLGÅNG TILL HEMSIDAN

RECAMIC® strävar efter att göra hemsidan tillgänglig för alla, utan förpliktelser. Det kan hända att hemsidan ligger nere till följd av underhåll, uppdateringar eller tekniska problem. RECAMIC® kan inte hållas ansvarigt för dessa avbrott och de konsekvenser som härigenom kan uppstå för användaren.

ARTIKEL 3: IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Innehållet (data, ljud, information, illustrationer, logotyper, varumärken etc.) som syns eller är tillgängliga på hemsidan www.recamic.com skyddas av upphovsrätt och andra immaterialrättigheter och är utgivarens exklusiva egendom. All kopiering, återgivning, representation, anpassning, förändring, modifiering samt distribution av innehållet på RECAMIC®s hemsida, helt eller delvis, även om det tillhör tredje part, är under alla villkor olaglig, förutom om det är en enstaka kopia på en dator avsedd för privat bruk. Innehållet på hemsidan kan ändras utan föregående meddelande och genomförs utan några som helst garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, som kan ge rätt till ersättning. Information och bilder på hemsidan skyddas enligt upphovsrättslagen ©2016 RECAMIC® eller upphovsrätt vid partnerförhållande. Logotyperna är registrerade varumärken.

ARTIKEL 4: ANVÄNDNING AV DOKUMENT

Inga dokument från hemsidan www.recamic.com får kopieras, reproduceras, publiceras, laddas ner, läggas ut, sändas eller distribueras i någon som helst form, förutom vid nedladdning av bekräftelser på registreringar och för personligt och icke-kommersiellt bruk. Du måste då ange upphovsmannen och/eller licensgivaren. Ändring eller modifiering av dessa dokument eller användning för andra ändamål innebär intrång i RECAMIC®s eller tredje parts immateriella rättigheter.

ARTIKEL 5: E-POSTMEDDELANDEN

För att kommunicera med RECAMIC® bör användarna fylla i e-postformuläret som finns på hemsidan www.recamic.com. De svar som kommer från RECAMIC® får inte användas i marknadsföringsyfte, PR eller annan kommersiell verksamhet i det aktuella landet.

ARTIKEL 6: ANSVARSBEGRÄNSNING

Dokument och information påwww.recamic.com tillhandahålls i ”befintligt skick”, utan någon som helst garanti, vare sig uttryckt eller underförstådd. RECAMIC® förbehåller sig rätten att ändra eller korrigera innehållet på hemsidan när som helst utan föregående meddelande. RECAMIC® ansvarar inte för och kan inte ställas till svars för infektering av din dator, i form av datorvirus eller annan skadlig programvara. Det är användarens skyldighet att vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda sin dator och/eller programvara från att smittas av virus som cirkulerar på Internet. RECAMIC®, anställda, leverantörer eller partners som nämns på hemsidan är inte ansvariga för användares eventuella brott mot villkoren eller missbruk, särskilt av finansiell eller kommersiell natur, av information som tillhandahållits på hemsidan.
Hemsidan www.recamic.com kan innehålla enkla länkar eller hypertextlänkar till RECAMIC®s partnersidor eller tredje parters sidor. RECAMIC® har ingen kontroll över dessa hemsidor och kan därför inte ansvara för deras tillgänglighet, innehåll, reklam, produkter och/eller tjänster som erbjuds på hemsidorna. RECAMIC® är således inte ansvarig för direkt eller indirekt skada som kan uppkomma i samband med en användares tillgång till en partners hemsida eller användning av denna, om en användare brister i efterlevnad av dessa användarvillkor eller gör intrång i tredje parts rättigheter. RECAMIC® avsäger sig från allt ansvar gällande information, material, sidornas programvara som är anslutna genom en hypertextlänk till sidan www.recamic.com.
Viss information på denna sida tillhandahålls av underleverantörer av information som inte tillhör RECAMIC®. Underleverantörerna till RECAMIC® bär fullt ansvar för information och tjänster som de tillhandahåller på hemsidan www.recamic.com. RECAMIC® ska inte hållas ansvarig för felaktigheter, störningsmoment eller förseningar i överföringen av information samt deras konsekvenser.

ARTIKEL 7: DOMSRÄTT OCH TILLÄMPLIG LAG

Tvister som rör hemsidan eller dess villkor ska prövas av domstolen i Clermont Ferrand (Frankrike) och styras och analyseras enligt fransk lag samt enligt de allmänna reglerna om lagkonflikter. Användning av hemsidan www.recamic.com tillkännager ditt godkännande av dessa villkor och gällande juridiska klausuler. Om någon del av dessa allmänna villkor visar sig vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa av någon anledning, ska delen ses som en icke giltig del av dessa villkor, och inte påverka giltigheten och verkställbarheten av de andra villkorsdelarna.

Ansvarig för sidan: RECAMIC®
Publiceringschef: Daniel LOISEAU
Hosting:
LINKBYNET
39 Bd Anatole France
93200 Saint Denis
Frankrike
Tel. : (33) 148 13 18 18